REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, pak jako záruční list slouží daňový doklad.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Postup při reklamaci:
Informujte nás o reklamaci e-mailem (info@potreby-domacnost.cz). Je třeba uvést typ zboží, jeho výrobní číslo (pokud je uvedeno), číslo prodejního dokladu a popis závady.
Do 24 hodin Vám budou zaslány informace o dalším postupu.
Vaši reklamaci se pokusíme vyřídit co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

 

Adresa pro doručení reklamace:
Pavel Bradáč
náměstí Dr. M. Horákové 983/2,
Karlovy Vary, 360 01
Tel: +420 608 980 677
email: info@potreby-domacnost.cz


Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným opotřebením způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v tomto případě nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Kupujícím, kteří zboží používají pro účel podnikání, nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena Občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR.


Odstoupení od smlouvy:
Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.
Ke vrácenému zboží je nutné vždy přiložit kopii faktury, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

 

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvyKupní cena, nebo její část, bude kupujícímu vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od vrácení zboží.

                  Tým oddělení reklamací a obchodu BITTERMAN.cz je tu pro Vás !